لینک نرم افزار آفیس و نرم افزار های آدوبی به زودی در دسترس قرار میگیرند.