سایت بهترین دانلود ها در اواخر سال 1391 و با عنوان ای فی دانلود ایجاد گردید ، پس از یک سالنام آن به بهترین دانلود ها تغییر کرد ، سایت بهترین دانلود ها در نظر دارد تا یک سایت دانلود کامل و مفید برای فارسی زبانان باشد

لینک نرم افزار آفیس و نرم افزار های آدوبی به زودی در دسترس قرار میگیرند.